Català Castellano

• Constitució i redacció de los estatuts.
• Confecció de pressupostos i comptes anuals.
• Legalització del llibre d’actes.
• Convocatòria i assistència a les reunions.
• Confecció i tramesa de les actes de reunions.
• Execució de los acords de las juntes.
• Emissió i cobrament de provisions de fons i derrames.
• Gestió de impagats.
• Control i pagament de subministraments, manteniments i impostos de la comunitat.
• Gestió i conservació de la finca: obres i assegurances.
• Nòmines i cotitzacions de treballadors de la comunitat
.

Grup OB Sarrià, S.L. - B63324560
Santa Amèlia 22 · 080434 Barcelona
Tel. 93 203 07 66 · Fax 93 203 01 21
Principal - Contacte